Psychotherapie - Alexander Lowen (1910 - ) - pagina


terug naar
Het Gekwetste Kind

Home Mandala Lier

Assagioli
Bandler&Grindler
Berne
Bettelheim
Bradshaw
Erickson
Freud S. en A.
Jung
Lowen
Miller
Boszormenyi-Nagy
Perls
Rogers
Watzlawick
Wilber

Workshop: Thuiskomen bij jezelf

Hoe zag Alexander Lowen Het Gekwetste kind?

Volgens Lowen is het doel van de bio-energetica de mens te helpen om zijn primaire aard te herwinnen.
Hij haalt een aantal mogelijke conflicten aan in de persoonlijkheid ontstaan tijdens de kinderjaren. Daarna geeft hij een overzicht van de verschillende lagen van de persoonlijkheid met de eigenschappen van iedere levensfase en daaraan verbonden de te ontwikkelen kwaliteiten.
De primaire aard van elk menselijk wezen is om open te staan voor leven en liefde.
De tweede natuur is om bewaakt, gepantserd, wantrouwend en ingesloten te zijn in onze cultuur. Het zijn de middelen, die we ons eigen maken om ons te beschermen tegen pijn, maar als dergelijke attributen karakterologisch of ingebouwd in de persoonlijkheid worden, vormen ze een meer pijnlijke wond en scheppen een grotere verminking dan die, waaronder oorspronkelijk geleden werd.
De bio-energetica richt zich erop om de mensen te helpen met het openstellen van hun hart voor leven en liefde.
Aangezien het lichaam een energetisch systeem is, staat het in een constante interactie op energetisch gebied met zijn omgeving. Naast de energie, die verkregen wordt uit de verbranding van voedsel, raakt een individu opgewonden of geladen door contact met positieve krachten. Een heldere en stralende dag, een prachtig gezicht of een gelukkig persoon heeft een stimulerende werking. Moeilijke en donkere dagen, lelijkheid of teneergeslagen mensen hebben een negatieve uitwerking op onze energieŰn; ze schijnen een depressieve invloed uit te oefenen. We zijn allemaal gevoelig voor de ons omringende krachten of energieŰn, maar hun invloed is niet op iedereen gelijk. Iemand, die meer opgeladen is, heeft meer weerstand tegen negatieve invloeden. Tegelijkertijd heeft hij een positieve invloed op anderen, speciaal wanneer de stroming van opwinding in zijn lichaam vrij en volledig is. Zulke mensen zijn plezierig om mee om te gaan, en we voelen dit allemaal intu´tief aan.
Veel mensen zijn gehandicapt door een onbewust conflict tussen verschillende aspecten van hun persoonlijkheid. Het meest voorkomende conflict ligt tussen de onvervulde behoeften en noden van het kind in hen en de drijfveren en het streven van de volwassene.
Volwassenheid vereist, dat men onafhankelijk is (op eigen benen staat) en verantwoording aanvaardt om zijn wensen en verlangens te vervullen.
Maar bij mensen met dat conflict wordt het streven om onafhankelijk en verantwoordelijk te zijn ondermijnd door onbewuste verlangens om ondersteund en verzorgd te worden.
Het resultaat is een zowel psychologisch als fysiek gemengd beeld.
In zijn gedrag kan een dergelijk persoon een overdreven onafhankelijkheid tonen, tesamen met een angst alleen te zijn of met een onvermogen om beslissingen te nemen.
Men kan hetzelfde beeld zien in het lichaam van deze persoon. De infantiele aspecten van zijn persoonlijkheid kunnen gemanifesteerd worden in kleine handen en voeten, dunne en spichtige benen, die eruit zien alsof ze geen steun geven, of een onderontwikkelde musculatuur, die niet het agressieve potentieel heeft om te krijgen wat men nodig heeft of wat men verlangt.
In andere gevallen is er een conflict tussen de speelsheid van het kind en het besef van de volwassen kant van de persoonlijkheid. Aan de oppervlakte ziet de persoon er ernstig, vaak grimmig, stijf, hard werkend en moraliserend uit. Wanneer hij probeert om los te raken en te ontspannen, dan wordt hij kinderlijk. Dit is speciaal duidelijk als zulke mensen drinken. Het kind breekt ook door in ongepaste grappen en grollen. Het gezicht en het lichaam van de persoon heeft een samengetrokken, harde en vertrokken hoedanigheid, die ervoor zorgt dat hij er oud uitziet. Toch bespeurt men vaak een jongensachtige uitdrukking op het gezicht, samen met een glimlach of grijns die een gevoel van onrijpheid tot uiting brengen. Dit conflict rijst op als de natuurlijke speelsheid van het kind onthouden wordt van zijn volledige en vrije expressie. Het onderdrukken van de seksuele nieuwsgierigheid van een kind en van de geneigdheden om voor de grap lief te hebben elimineren deze tendenzen niet. Ze worden begraven en uit het bewustzijn verwijderd, maar blijven leven in de ondergrondse lagen van de persoonlijkheid; ze komen naar boven, als men zich laat gaan, als perversies van de natuurlijke neigingen. De kwaliteiten van het kind zijn niet in de persoonlijkheid ge´ntegreerd, maar zijn afgesleten en ingekapseld als vreemde lichamen, die vijandig staan tegen het ego.
Men is de totale som van zijn levenservaringen, elk daarvan is geregistreerd in zijn persoonlijkheid en ingebouwd in zijn lichaam. Precies zoals een man, die in de bossen leeft, het levensverhaal van een boom kan aflezen uit een dwarsdoorsnede van de stronk, die de jaarringen ervan laat zien, zo is het voor een bio-energetische therapeut mogelijk om iemands levensgeschiedenis af te lezen uit zijn lichaam. Beide bestuderingen vereisen kennis en ervaring, maar ze zijn op dezelfde principes gebaseerd.
Lowen beweert ook dat de depressieve man of vrouw in het verleden leeft met overeenkomstige ontkenning van het heden en onwerkelijke toekomst of doel door een gebrek aan zelfwaarneming.
Dit kan bijvoorbeeld door een trauma in de kindertijd waardoor zijn gevoel van zekerheid en zelfacceptatie ondermijnd wordt en projecteert vandaaruit in de toekomst dat wat nodig is om de ervaring om te keren. Naarmate het menselijk organisme groeit, voegt het lagen toe aan de persoonlijkheid; elk daarvan blijft in de volwassene leven en functioneren. Wanneer ze voor het individu toegankelijk zijn, vormen ze een ge´ntegreerde persoonlijkheid, die vrij van conflicten is. Als enige laag of in dat geval enige ervaring ook maar onderdrukt en ontoegankelijk is, is de persoonlijkheid in conflict en daarom beperkt.

De eigenschappen, die elke laag aan het leven toevoegt, kunnen als volgt samengevat worden:

Baby = liefde en plezier
Kind = creativiteit en verbeelding
Jongen of meisje = speelsheid en pret
Jeugdige = tedere liefde en avontuur
Volwassene = realiteit en verantwoordelijkheid

Wanneer we spreken over kwaliteiten zou het misschien het beste zijn om te zeggen, dat de groei die we in beschouwing nemen de ontwikkeling en uitbreiding is van het bewustzijn. Elke laag vertegenwoordigt dan een nieuwe gewaarwording van het zelf en zijn mogelijkheden, een nieuw bewustzijn van het zelf en zijn relatie tot de wereld.
Met betrekking tot de groei van het lichaam ontwikkelt het zich op fysiek, emotioneel en psychologisch gebied.

De baby wordt gekarakteriseerd door zijn verlangen naar intimiteit, in het bijzonder met zijn moeder en wil vastgehouden, geknuffeld, begroet en aanvaard worden. Wanneer de behoefte naar intimiteit bevredigd is, is de baby in een toestand van plezier. Het ontzeggen van deze benodigde intimiteit resulteert in een pijnlijke toestand.
Het verlangen naar een intieme nabijheid ligt ten grondslag aan alle gevoelens van liefde. Het individu, dat verbonden is met de baby die hij was en die nog steeds deel van hem uitmaakt, kant het gevoel liefde. Hij staat ook inverbinding met zijn hart. Naarmate hij is afgesneden van zijn hart of zijn baby-zijn, is hij geblokkeerd van het ervaren van de volheid van liefde.

Het kind-zijn voegt een nieuwe dimensie en een nieuwe kwaliteit aan het leven toe. De behoefte aan een voortdurende intimiteit geeft ruimte aan de nieuwe behoefte om de wereld te verkennen - een behoefte die mogelijk gemaakt wordt door de toenemende motorische co÷rdinatie van het kind. Door dit verkennen van mensen en dingen, ruimte en tijd, schept het kind in zijn geest de wereld. Tijdens deze fase vormt het ook op een bewust niveau zijn zelfgewaarwording - in de loop waarvan het in zijn verbeelding de mogelijkheid onderzoekt om andere zelven te zijn, zoals zijn moeder bijvoorbeeld.
De toenemende beheersing van de motorische bekwaamheden en de spelletjes met andere kinderen dragen bij tot een vorm van spelen die vol vreugde is, omdat deze vrij is en rijkelijk beloont. Er is in het spel van jongens of meisjes een hogere graad van opwinding dan in die van jongere kinderen, wat ook de gevoelens van vreugde verklaart die men in deze levensfase ervaart. Er is ook een groter gevoel van vrijheid, wat afgeleid is van een onafhankelijkheid, die nog niet met verantwoordelijkheden beladen is.

De jeugdige wordt gekenmerkt door een nog verdere toename op het niveau van de mogelijke opwinding, wat betrekking heeft op de opkomende belangstelling voor de andere sekse en de groeiende intensiteit van de geslachtsdrift. Ideaal gezien is de jeugd de tijd voor liefde en avontuur. Deze brengt het innige plezier of intimiteit met elkaar samen met de verbeelding en mentale creativiteit van het kind en de uitdagendheid en speelsheid van het grotere kind. Wanneer mogelijke gevolgen een ernstige realiteit hebben en men de verantwoordelijkheid ervoor op zich neemt, is de fase van volwassenheid bereikt.

Een volwassene is iemand, die zich bewust is van de consequenties van zijn gedrag en de verantwoordelijkheid ervoor op zich neemt. Hij zal echter een steriel, bekrompen en stug iemand zijn, als hij het contact verliest met de gevoelens van liefde en intimiteit die hij kende als baby, met de creatieve verbeelding van het kind, met de speelsheid en vreugde van zijn jongenstijd en met de avontuurlijke geest en het gevoel voor romantiek die zijn jeugd kenmerkten.
Een gezond volwassen mens is een baby, een kind, een jongen of meisje en een mens in zijn jeugd.
Zijn gevoel voor werkelijkheid en verantwoording sluiten de behoefte en het verlangen naar intimitiet en liefde in, het vermogen om creatief te zijn, de vrijheid om blij te zijn en de geest om avontuurlijk te zijn.
Hij is een ge´ntegreerd en volledig bewust menselijk wezen. (Alexander Lowen : p. 33, 34, 41, 42, 44 t/m 47).


Ga naar top
Home Mandala Lier
Feedback
E-mail
{stat}
laatste bijwerking zondag 9 juli 2000.